The blog

Error message

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in nebb_preprocess_page() (line 185 of /home/62/w143230/nebbd7/sites/all/themes/nebb/template.php).

Industriklynge løser CO2-lagring med oxyfuel og alger

Ved å kombinere naturens egne prosesser med en avansert industriprosess kan vi lage en industriklynge som produserer kraft, biodiesel og fiskemat ved tilførsel av sjøvann og lys, i tillegg til gass. Klyngen har ingen miljøskadelige utslipp. All CO2 forbrukes internt i systemet.

Nebb har i flere år jobbet med utvikling av gasskraft med CO2-fangst basert på oxyfuel-teknologien. I verden forøvrig pågår en omfattende utviklingsaktivitet for produksjon av olje fra alger og det forventes en kraftig økning av verdens algeoljeproduksjon.

Kombinasjonen alger og oxyfuel åpner opp for enorme muligheter

– Alger kan i sin ytterste konsekvens erstatte jordens forbruk av fossilt brensel. Mikroalger kan inneholde så mye som 80 prosent olje. Samtidig kan algene spise all CO2 som dannes ved forbrenningen, sier Dr. Ing. Inge Tronstad, teknologidirektør i Nebb.

Nebbs oxyfuel-prosess vil levere CO2-gassen i en form som er spesielt velegnet for algeanlegget, i motsetning til avgassen fra andre typer kraftverk. Kombinasjonen av Nebbs patentsøkte gasskraftprosess og algedyrking er derfor ideell for formålet.

Norsk industriklynge fjerner behovet for CO2-lagring

Nebb har funnet ut at en kombinasjon med fiskeoppdrett i en lukket merd kan bidra til dette, ved at næringsrikt overløpsvann fra merden benyttes som matevann til algene. Overløpsvannet erstattes med friskt sjøvann som pumpes inn i merden fra dypt vann.

Fiskeoppdrettet vil også omfatte videreforedling. Dermed får man en betydelig mengde avskjær, som går sammen med proteindelen av algemassen og foredles til fôr for fiskeoppdrettet.

Foredling av algeolje til biodiesel krever tilsats av metanol eller etanol. Det siste får man fra gjæring av cellulosedelen av algemassen.

Til sist vil bunnfallet fra den lukkede merden ledes til et anlegg for gjenvinning av næringssalter og produksjon av plantegjødsel.

– Denne klyngen gir et gasskraftverk med høy virkningsgrad uten behov for CO2-deponering, sier Tronstad videre.

Videre får man et fiskeoppdrettsanlegg uten utslipp og et foredlingsanlegg uten overskuddsprodukter. Fôrproduksjonsanlegget vil få et betydelig råstofftilskudd til sin produksjon fra algeprosessen og fiskeforedlingen.

Samlet vil denne klyngen representere en unik kombinasjon av prosesser som utnytter hverandres avløpsstrømmer til verdifulle sluttprodukter.